Utbildningens struktur och innehåll.

Hypnotiska tillstånd och fenomen.

Varje delmoment i denna utbildning kräver sin tid, dels för att studera den, men också för att praktisera den. Nytt för i år är att du kommer att ha utbildningsmaterialet i din hand ca 30 dagar innan varje utbildningsstart. Vi måste bygga en stabil hypnotisk grund det är prioritet nummer ett, därför läggs mycket tid på att lära alla deltagare att hantera ett hypnotiskt tillstånd. Min ambition är att lära dig vad hypnos är för hypnos är ett ganska missförstått begrepp. Det är intressant att visa hur hypnos har utvecklats över tid rent historiskt och till och med se vilka kraftfulla moment som fattas i dagens olika former av hypnoterapi. Därför kan hypnos och hypnoterapi också utföras på olika sätt med varierande resultat. Det är därför ytterst viktigt att lära sig vilka former av hypnoterapi som förekommer. Jag stickar ut hakan igen och säger att många faktiskt inte vet när en klient befinner sig i ett godkänt hypnotiskt stadie. Därför lägger jag full fokus på att lära dig dynamiken i att hjälpa klienten in i rätt mottaglighet, dvs trancedjup. Jag kommer att lära dig hur du med rätt teknik kan göra varje session kraftfull och effektiv. Utöver det kommer jag att lära dig också många spännande hypnosfenomen som du kan använda i många olika sammanhang, exempelvis vid demonstrationer såsom föreläsningar.

Därför är det värdefullt att du får lära dig vad du kan lägga märke till, vilka kännetecken som uppstår i ett hypnotiskt tillstånd och därmed veta vilken metod som lämpar sig bäst på respektive klient. Det här är så viktigt av den enkla anledning att varje klient är unik och kan aldrig konfronteras med samma metod. Det är här du bygger upp ditt självförtroende och kompetens som terapeut. Du lär dig även hur du navigerar en klient i en ständig fördjupande process vilket öppnar upp klientens mottaglighet allt mer. Praktiska moment med de mest användbara induktioner och hur de kan anpassas för respektive klient, vilket ökar förutsättningarna för en sessions resultat.

Men vi kommer att gå längre än så, vi går in på djupare plan som också kallas hypnotiskt koma. Hypnotisk koma är ett fantastiskt stadie och viktigt att känna till. Hypnotisk koma är ett väldigt djupt hypnotiskt tillstånd där kraftfulla resultat har åstadkommit, också kallad ”Esdaile state” efter James Esdaile.

Blixtinduktion (instant induction) är en snabb induktionsform och använd för att ta en klient in i ett djupt hypnotiskt tillstånd med blixtens hastighet. En utmanande induktionsform där du kommer att stärka ditt självförtroende än mer. Denna induktion är väldigt kraftfull och användbar i sammanhang som kräver en snabb induktion.

 

 

 

Dave Elmans induktion är förmodligen en av världens mest använda induktioner och hans metoder genomsyrar en hel del av utbildningen. Du lär dig även min egen induktionsvariant av Dave Elman och som jag själv använder väldigt mycket. Milton Erickson är en annan fantastisk förebild inom hypnos och hypnoterapi som också finns med på denna utbildningsresa, framför allt Ericksons språkmönster. 

Vakenhypnos är ett otroligt kraftfullt verktyg, ett inslag som är ganska okänt för många men väldigt användbart och förstärkande i ett terapiförlopp. Vidare är det otroligt viktigt att du vet hur våra sinnen fungerar och hur vi på ett effektivt sätt kan dra fördel av dem. Du lär dig även att konstruera individuella dynamiska skript som du i förlängningen fritt kan improvisera utifrån.

Du lär dig hur du genomför ett inledande informationssamtal vilket är ett viktigt inslag i terapin. Du kommer att inse hur viktigt detta är för processen, rätt formulerat och strukturerat så kommer det att få en kraftfull effekt och i förlängningen vara en avgörande faktor för sessionsförloppet. Sedan är det viktigt att veta hur vi som terapeuter skall förhålla oss enligt lag och därför går vi igenom lagens föreskrifter och etiska förhållningssätt.

Terapeutiska verktyg i ett hypnotiskt förlopp. Uppdateringen pågår!

I delmoment två lägger vi till terapeutiska verktyg, du lär det ett strukturerat förlopp som ger utrymme för dynamik, kreativitet och improvisation. Du lär dig blottläggningstekniker för att hitta bortträngda händelser och frigör oönskat emotionell energi. Dessa kraftfulla inslag kommer du att se live i klassrummet, vilket är det absolut bästa sätt att lära sig användandet av dessa kraftfulla verktyg. Du ser med egna ögon hur klienten befrias från sin emotionella låsning och vilka positiva konsekvenser det ger. Du ser hur vi bygger upp och ersätter ett beteende mot något som är långt mer värdefullt för klienten.

Spirituell terapi är en kraftfull form som du kommer att komma i närheten av vara sig du tror på det eller ej, klienter kan hamna i spontana regressioner från något som kan betraktas som en tidigare existens. Du lär dig att hantera tidigare liv sessioner vilket kan vara en spännande process speciellt om man har för avsikt att följa upp dessa platser i nutid.

Improvisation och kreativitet är en viktig bit i terapin och vi kommer att träna på att anpassa klientens önskemål och förutsättningar i et kraftfullt  progressionsförlopp.

Självhypnos är ett annat och viktigt moment, både för dig själv såsom dina klienter. Du lär dig att konstruera kurser i stresshantering med självhypnos vilket är väldigt attraktivt för många företag. Även föreläsningar är ett viktigt moment marknadsföringsmässigt och du kommer att få ett kompendie med ett strukturerat föreläsningsförlopp som du kan använda dig av i dina egna föreläsningar.

Förutom denna sammanfattning kan du i flikarna som följer läsa mer om vilka moment varje del innehåller. Under fliken ”praktisk information” kan du läsa mer inför utbildningsstart.